Regulamin

Założenia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.biosyrop.pl (dalej zamiennie określanego jako Sklep) dostępnego pod adresem https://www.biosyrop.pl/
2.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3.    Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością firmy:biosyrop.pl.
4.    Aby korzystać z serwisu internetowego https://www.biosyrop.pl/ wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
5.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich (są cenami brutto) i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie. Towar przez web sklep sprzedawany detalicznym klientom jest towar ktory sprzedajemy zawsze jak firma NIE platnik VAT.
6.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
7.    Promocje w Sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.
8.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
9.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 15.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.
10.    Bezpieczeństwo transakcji płatniczych zapewnia portal https://www.przelewy24.pl/
11.    Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt Sklepu oraz paczek wysłanych za pobraniem.

Proces zakupu
1.    Klient może korzystać ze Sklepu jako zarejestrowany lub niezarejestrowany.
2.    W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.
3.    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.
4.    W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.
5.    Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, wysyłając stosowny list e-mail na adres kontaktowy Sklepu.
6.    Prosimy, aby Klient, odbierając przesyłkę sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Formy płatności
1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
1.    Płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
2.    Przelew bankowy nr konta: ING Bank Śląski: 13 1050 1793 1000 0091 3848 0349 lub przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu https://www.przelewy24.pl/ Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu, w przypadku przelewu za pośrednictwem systemu https://www.przelewy24.pl/ – otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
2.    Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności “płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy.

Dostawa.
1.    Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2.    Termin wysłania zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem.
3.    Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone pośrednictwem firmy kurierskiej.

Reklamacje
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, a w szczególności w przypadku:
1.    Wad fabrycznych;
2.    Uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy;
Reklamacje towaru są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz 1176).

Klienci powinni kierować pisemne reklamacje na adres Sklepu: Lenka Valkovská, Sklabinska 151/16, Martin 03601, Slowacja (UWAGA !!! – pod wymienionym adresem nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych produktów) lub mailem na adres: info@biosyrop.pl

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ustępie powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Prawo odstąpienia od umowy
1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2.    Klient obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy odesłać na adres: Lenka Valkovská, Sklabinska 151/16, Martin 03601, Slowacja UWAGA !!! – pod wymienionym adresem nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych produktów.
4.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
5.    Sklep dokonuje zwrotu należności (wraz z ustawowymi odsetkami) za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy określony przy dokonaniu zamówienia) w ciągu 7 dni kalendarzowych na konto bankowe wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.

Dane osobowe
1.    Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta są przetwarzane przez www.biosyrop.pl Powierzone dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
1.    W celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień.
2.    Przy wyrażeniu osobnej zgody przez Klienta, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sklep.
2.    Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3.    Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
1.    Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
2.    Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Opinie i komentarze
1.    W ramach Sklepu Klientom udostępniony jest system opinii oraz komentarzy w formie opisowej. Wypowiedzią Klienta jest jakakolwiek informacja zamieszczona przez Klienta w Sklepie.
2.    Wypowiedzi nie mogą zawierać: wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, danych osobowych oraz danych kontaktowych Klientów lub innych osób, porównań cen do produktów dostępnych w innych sklepach.
3.    Klient publikując opinię lub komentarz oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.

Postanowienia końcowe
1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
2.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
4.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 lutego 2013 roku.
5.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.biosyrop.pl/regulamin/ Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Sklep internetowy www.biosyrop.pl, działający pod adresem www.biosyrop.pl, prowadzony jest przez: Mgr. Lenka Valkovska, Gorkého 1068/65, 036 01 Martin, Slowacja. REGON: 43916112, NIP: 1073905558. Towar przez web sklep sprzedawany detalicznym klientom jest towar ktory sprzedajemy zawsze jak firma NIE platnik VAT.  ING Bank, IBAN: PL1310501793 1000 0091 3848 0349. Firma wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Martin Slowacja, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Martin Slowacja.

Bez wczesniejszego uzgodnienia towar przez web sklep sprzedawany detalicznym klientom jest towar ktory sprzedajemy zawsze jak firma NIE platnik VAT. Dla Odbiorca hurtowy platnik VAT towar prowadzony jest przez: SABEA, s.r.o., REGON: 46691057, NIP: SK2023535470, Sklabinska 151/16, 03601 Martin, Slowacja, ING Bank, PL 46 1050 1793 1000 0091 0924 2306. Firma wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Martin Slowacja, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Martin Slowacja.