Zwroty i reklamacje towaru

ZWROTY
1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2.    Klient obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy odesłać na adres: Vladimir Valkovsky, Sklabinska 151/16, Martin 03601, Slowacja. UWAGA !!! – pod wymienionym adresem nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych produktów.
4.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
5.    Sklep dokonuje zwrotu należności (wraz z ustawowymi odsetkami) za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy określony przy dokonaniu zamówienia) w ciągu 7 dni kalendarzowych na konto bankowe wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.
o    Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.
REKLAMACJE
1.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, a w szczególności w przypadku:
1.    wad fabrycznych;
2.    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy;
2.    Reklamacje towaru są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz 1176).
3.    Klienci powinni kierować pisemne reklamacje na adres Sklepu: Vladimir Valkovsky, Sklabinska 151/16, Martin 03601, Slowacja(UWAGA !!! – pod wymienionym adresem nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych produktów) lub mailem na adres: info@biosyrop.pl
4.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.
5.    Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
6.    Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ustępie powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
7.    Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8.    Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Dodatkowe informacje:
Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka”. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko prosimy zapakować w papier, a następnie skleić taśmą).